Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

LEONELIART

Prevádzkovateľ internetového portálu

Lucie Okáníková, MBA – Leoneli Art, so sídlom: Jozefa Vachovského 27, 84106 Bratislava

zapísaná v živnostenskom registri, číslo živn. registra: 110-254437, Okresný úrad Bratislava

IČO: 50 711 695

DIČ: 1077138205

neplatca DPH

č. bankového účtu: SK5609000000005135187725

Telefón: +421 915 479 110

Email: info@leoneliart.sk

Web: www.leoneliart.sk

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom internetového portálu „www.leoneliart.sk“ (ďalej len ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho „www.leoneliart.sk“, ktorej predmetom je predaj obrazov zo strany predávajúceho a kúpa obrazov a úhrada kúpnej ceny zo strany kupujúceho. Návštevou a/alebo používaním internetovej stránky predávajúceho súhlasíte s týmito VOP.

2. Ustanovenia týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy (za „kúpnu zmluvu“ sa označuje akákoľvek kúpna zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok ako je uvedené nižšie). V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto VOP, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

3. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na inom jazyku.

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odosiela kupujúci predávajúcemu formou vyplnenej objednávky (formulára) prostredníctvom internetovej stránky „www.leoneliart.sk“ (ďalej len „objednávka“). Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa predom oboznámil s týmito VOP a súhlasí s ich znením, tzn. VOP akceptuje, sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje v objednávke, inak je objednávka neplatná. Na základe objednávky kupujúceho predávajúci za podmienok uvedených v týchto VOP dodá kupujúcemu obraz vybraný kupujúcim na internetovej stránke predávajúceho „www.leoneliart.sk“, kde sú umiestnené fotografie dostupných obrazov.

2. Po odoslaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu informáciu o zaregistrovaní objednávky. Tento informačný e-mail kupujúceho informuje, že predávajúci jeho objednávku dostal a teda nie je ešte uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním, tj. potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho na email kupujúceho uvedený v objednávke po overení dostupnosti a termínu dodania obrazu, pričom kúpna zmluva sa stane účinnou až okamžikom úhrady kúpnej ceny zo strany kupujúceho. Spoločne so zaslaním potvrdenia objednávky zašle predávajúci kupujúcemu tiež zálohovú faktúru.

4. Predávajúci nezodpovedá za okamžitú dostupnosť uvedených obrazov. Dostupnosť obrazu bude kupujúcemu potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, a to i bez udania dôvodu. Objednávka sa nepovažuje za prijatú predávajúcim, pokiaľ nie je potvrdená bezpodmienečne predávajúcim v potvrdení objednávky zaslaným na email kupujúceho v súlade s týmito VOP.

6. Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o

 • názve a popisu obrazu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
 • údaje o cene, počte kusov obrazov
 • údaje o spôsobe doručenia tovaru
 • údaje o spôsobe platby
 • údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa),

7. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že:

a) kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne,

b) oneskorené doručenie tovaru je zavinené doručovateľom,

c) oneskorené doručenie tovaru je zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

8. Kupujúci môže objednávku stornovať do 12 hodín od učinenia objednávky, najneskôr však predtým, než bude objednávka potvrdená predávajúcim, a to e-mailom na adresu predávajúceho „objednavky@leoneliart.sk“.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať (zrušiť) objednávku, či odstúpiť od kúpnej zmluvy bez povinnosti hradiť kupujúcemu akúkoľvek čiastku mimo vrátenia zaplatenej kúpnej ceny či jej časti, a to v týchto prípadoch:

a) kupujúcim požadovaný obraz nie je možné dodať z dôvodu na strane autora obrazu/dodávateľa obrazu, obraz nie je možné dodať za pôvodných podmienok či za zverejnenú cenu či z dôvodu vyššej moci, ktorý nie je predávajúci schopný ovplyvniť,

b) plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym,

c) nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.),

d) zmenila sa cena na strane dodávateľa/autora obrazu,

e) zverejnená cena obrazu či zľava je chybná.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil v lehote štrnástich (14) dní. Žiadne iné nároky kupujúci v tomto prípade nemá.

10. Korešpondenciu bude predávajúci doručovať na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke.

11. K uzavretiu zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefóne hovory) si hradí sám kupujúci.

III. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci činiť objednávanie obrazov (ďalej iba ako „užívateľský účet“). Kupujúci môže učiniť objednávku tiež bez registrácie priamo na internetovej stránke predávajúceho.

2. Pri registrácii a pri objednávaní obrazu je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní obrazu sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac ako rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy, vrátane týchto VOP.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byt dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

IV. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. Predávajúci je povinný:

 • dodať objednaný obraz na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve a kvalite,
 • tovar zabaliť a odoslať, pričom predávajúci dodá tovar (obraz) do 60 pracovných dní od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim,
 • dodať kupujúcemu do 48 hodín od doručenia obrazu v elektronickej podobe na e-mail kupujúceho príslušný daňový doklad.

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za objednaný obraz. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a následne po odoslaní obraz prevziať.

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť voči tretím osobám za kupujúcim prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov. Túto zodpovednosť nesie kupujúci, ktorý berie na vedomie, že obraz je autorským dielom a s predajom obrazu nie sú predané aj autorské práva.

4. Obraz ako autorské dielo je možné používať iba pre súkromné účely. Dielo ako i fotografie umiestnené na stránkach „www.leoneliart.sk“ nie je kupujúci oprávnený rozmnožovať, šíriť, kopírovať či inak používať na komerčné účely.

5. Predávajúci nie je autorom obrazov a nezodpovedá tak tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov.

V. Kúpna cena

1. Ceny obrazov sú uvedené na stránkach internetového portálu predávajúceho www.leoneliart.sk. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu obrazu dohodnutú či potvrdenú v kúpnej zmluve, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Náklady na doručenie obrazu kupujúcemu hradí predávajúci, a to iba v prípade doručovania obrazu na území Slovenskej republiky. Kúpna cena je v tomto prípade uvedená vrátane všetkých poplatkov, predávajúci nie je platcom DPH. V prípade, že je obraz doručovaný do zahraničia (mimo Slovenskú republiku), hradí náklady na dopravu kupujúci, to to vo výške, ktorú bude za dopravu účtovať spoločnosť použitá k doručovaniu obrazu. Tieto náklady budú pripočítané ku kúpnej cene. V prípade, že sa predávajúci stane platcom DPH, bude k cene pripočítaná DPH v zákonnej výške. Takto upravená cena bude zverejnená na stránke www.leoneliart.sk Kúpna cena je vždy uvedená v mene EURO (€).

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien dodávateľov obrazu. Nové ceny tovarov sú platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke „www.leoneliart.sk“.

3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamžikom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Po zaplatení kúpnej ceny a doručení obrazu kupujúcemu vystaví predávajúci konečnú faktúru (daňový doklad), ktorú doručí kupujúcemu do 48 hodín od doručenia obrazu kupujúcemu, a to prostredníctvom emailu. Emailom zaslaná faktúra nemusí obsahovať pečiatku ani originálny podpis. Zaplatená záloha bude v konečnej faktúre zohľadnená.

4. Akékoľvek zľavy či akcie sú poskytované na základe jednostranného rozhodnutia predávajúceho a môžu byť kedykoľvek zrušené alebo pozmenené pred potvrdením objednávky predávajúcim v súlade s týmito VOP.

VI. Spôsob platby

1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu obrazu vopred ako zálohu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho

Pri platbe je potrebné vždy uviesť číslo Vašej objednávky ako variabilný symbol (VS). Platbu môžete realizovať na základe zálohovej faktúry doručenej na Vašu emailovú adresu jedným z nasledovných spôsobov:

a) prevodom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou,

b) vkladom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou.

 • Platba platobnou kartou  – bezpečný a rýchly spôsob platby prostredníctvom služby ComGate – platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a MasterCard Electronic.  Uvedené platobné karty môžu byť vydané ktoroukoľvek bankovou inštitúciou.

VII. Podmienky dodania tovaru

1. Predávajúci objednávku kupujúceho odošle a dodá čo najrýchlejšie, obvykle v lehote do 60 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim a riadnom uhradení kúpnej ceny kupujúcim. Obraz, ktorý je skladom predávajúci posiela ihneď, inak v lehote, ktorú predávajúci kupujúcemu potvrdí. V prípade, že by sa lehota dodania predĺžila, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

2. Tovar bude zasielaný kuriérskou firmou GEIS SK, s.r.o. alebo DHL Express Slovakia, s.r.o. podľa voľby predávajúceho. Kupujúci hradí náklady spojené s doručením objednaného tovaru iba v prípade, že dodacia adresa je mimo Slovenskú republiku. Doprava v prípade doručovania obrazu na dodaciu adresu v Slovenskej republike je pre kupujúceho zadarmo.

3. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu obraz, je závislá od dostupnosti obrazu u predávajúceho alebo u dodávateľov. Dodacia lehota má orientačný charakter.

4. V prípade, ak obraz nie je dodaný ani do 90 dní od potvrdenia objednávky a úhrady kúpnej ceny kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

5. Kupujúci je povinný prevziať obraz v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v preberacom protokole. Kupujúci obdrží účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list do 48 hodín od dourčenia obrazu na email kupujúceho uvedený v objednávke.

6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim.

7. Záväzok predávajúceho dodať obraz je splnený odoslaním tovaru kupujúcemu, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo odovzdaním doručovateľovi.

8. Záväzok dodať obraz sa považuje za splnený aj v prípade, ak kujúci neprevezme obraz v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci neprevezme obraz bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať vedľa kúpnej ceny i náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode s predávajúcim.

9. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k obrazu jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

10. Daňový doklad (faktúra), ktorý bude zaslaný na email kupujúceho slúži ako záručný list.

11. Obraz je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v kúpnej cene.

12. Nebezpečenstvo škody na obraze prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia obrazu od prepravcu. V prípade, že kupujúci obraz neprevezme včas, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na obraze v okamžiku, keď mu predávajúci umožní nakladať s obrazom a kupujúci obraz neprevezme.

VIII. Záruka a reklamačný poriadok

1. Predávajúci nie je zodpovedný za to, že farby dodávaného obrazu by prípadne presne nezodpovedali farbám zobrazeným na monitore kupujúceho alebo farbám jeho zariadenia pre tlač dokumentov.

2. Na obrazy je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba dvadsať štyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia obrazu kupujúcim.

3. Pri preberaní balíka od dopravcu, kupujúci starostlivo skontroluje obal zásielky. Kupujúci je povinný si pri prevzatí obraz prezrieť a skontrolovať. Kupujúci má nárok obraz neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je objednávka neúplná. V prípade, že kupujúci zistí, že obraz alebo obal je mechanicky poškodený (diery, šrámy atď), je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav obrazu. V prípade nekompletnosti zásielky či poškodenia obrazu je povinný kupujúci vyhotoviť o tomto záznam, najmä o rozsahu a povahe poškodenia obrazu, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie obrazu je nutné oznámiť predávajúcemu do 48 hodín. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia obrazu nemusia byť uznané. Na základe vyhodnotenia reklamácie predávajúci môže následne poskytnúť odstránenie vady, zľavu z kúpnej ceny, v prípade neodstrániteľných vád dodať kupujúcemu iný obraz alebo prípadne môže posúdiť reklamáciu ako neoprávnenú. Pri nezachovaní pôvodného obalu, nie je možné pripadnú škodu posúdiť a reklamovať u dopravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Reklamácia zásielky u dopravcu je možná do 3 dní od doručenia za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní obrazu dopravcom kupujúcemu.

4. Reklamovaný obraz nie je možné zaslať na dobierku, takúto zásielku nemôže predávajúci prevziať a bude kupujúcemu vrátená späť. Obraz je potrebné zaslať ako doporučenú zásielku s označením „reklamácia“ na adresu sídla predávajúceho.

5. Predávajúci nezodpovedá za vady:

 • ktoré bolo možné zistiť prehliadkou obrazu pri prevzatí obrazu kupujúcim,
 • vzniknuté mechanickým poškodením obrazu, neodbornou alebo násilnou manipuláciou s obrazom kupujúcim,
 • vzniknuté obvyklým opotrebením obrazu,
 • vzniknuté nesprávnym užívaním obrazu či starostlivosťou alebo zaobchádzaním v rozpore s odporúčaniami predávajúceho.

6. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7. Obraz je potrebné zaslať predávajúcemu v pôvodnom balení, tak spolu so všetkým, čo bolo s obrazom doručené. Spolu s reklamovaným obrazom je kupujúci povinný predávajúcemu odoslať alebo odovzdať daňový doklad (faktúru), ktorá slúži ako záručný list, ako aj popísať dôvod reklamácie. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť a doložiť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje.

8. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej písomného doručenia.

9. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu sídla predávajúceho. Zodpovednosť za dodanie obrazu a za škodu pri preprave obrazu predávajúcemu k vyriešeniu reklamácie nesie kupujúci. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné kontaktovať predávajúceho e-mailom na e-mailovej adrese: „objednavky@leoneliart.sk“ alebo poštou na adrese predávajúceho: Lucie Okáníková, MBA – Leoneli Art, so sídlom: Jozefa Vachovského 27, 84106 Bratislava.

10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

11. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

12. Ak má kupujúci právo na výmenu obrazu alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

13. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručená kópia reklamačného protokolu. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného obrazu, výmenou obrazu, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. V prípade, že bude kupujúci s reklamáciou úspešný, uhradí mu predávajúci i náklady spojené s reklamovaním obrazu, tj. obvyklé náklady na dopravu obrazu k vyriešeniu reklamácie (poštovné). V opačnom prípade nesie všetky náklady spojené s reklamáciou kupujúci.

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je potrebné učiniť písomnou formou v písomnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom kupujúci môže použiť formulár, ktorý je dostupný na internetovej stránke predávajúceho (klikni na Vzorový formulár_odstúpenie od zmluvy.doc) Formulár je potrebné vyplniť a vytlačiť a následne zaslať na adresu predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bude odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

3. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých obrazov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

4. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný obraz, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, doručiť predávajúcemu na adresu: Lucie Okáníková, MBA – Leoneli Art, so sídlom: Jozefa Vachovského 27, 84106 Bratislava, alebo odovzdať osobne predávajúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci je povinný prevziať doručený alebo osobne odovzdaný tovar od kupujúceho. K zásielke je potrebné priložiť všetky originálne obaly a doklady, ktoré boli s obrazom dodané vrátane originálu faktúry, ktorý predávajúci poslal s obrazom.

5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia obrazu predávajúcemu spoločne so všetkým, čo mu bolo s obrazom dodané, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to na bankový účet, z ktorého kupujúci kúpnu cenu uhradil; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na doručenie obrazu, ledaže uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Nárok na úhradu takto vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie obrazu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8. V prípadoch, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť obrazy od predávajúceho, jedná pri objednávaní obrazu v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania alebo je právnickou osobou, neuplatní sa na ňu ochrana spotrebiteľa podľa týchto VOP, najmä sa neuplatnia hore uvedené ustanovenia tohto článku IX. o odstúpení od zmluvy.

X. Alternatívne riešenia sporov  (ďalej len „ARS“)

1. V prípade, že kupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

2. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh na alternatívne riešenie sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice.

3. Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk. Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy pre riešenie sporov online (ARS) dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezplatné.

Iný subjekt ARS podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

XI. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade s Podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach predávajúceho https://leoneliart.sk/podmienky-spracuvania-osobnych-udajov-gdpr/ a kupujúci má povinnosť sa s týmito podmienkami zoznámiť.

2. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, že je oboznámený s Podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením a že ich v celom rozsahu akceptuje.

3. Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR).

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP a akékoľvek ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke „www.leoneliart.sk“. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a akceptácie objednávky), ustanoveniami týchto VOP, a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim je právnická osoba právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Ak vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky predávajúceho či právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodní prvok, potom si strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom (právom Slovenskej republiky). Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany.

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

5. Obsah webových stránok predávajúceho, všetky materiály, texty, fotografie, obrázky, loga a ďalšie vrátane týchto VOP sú chránené autorským právom predávajúceho. Obsah nesmie byť kupujúcim menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený, ani použitý k akémukoľvek účelu bez písomného súhlasu predávajúceho. Najmä je zakázané úplatne či bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovej stránke predávajúceho. Pri nerešpektovaní tohoto zákazu bude predávajúci postupovať v súladu so zákonom č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo telefonicky.

7. Prílohu týchto VOP tvorí vzorový formulár na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy.

 

Obchodné podmienky sú platné od 11.5.2018

Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookie. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you Pokračovať to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close