Platba a doprava

I. Spôsob platby

1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu obrazu vopred ako zálohu jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho

Pri platbe je potrebné vždy uviesť číslo Vašej objednávky ako variabilný symbol (VS). Platbu môžete realizovať na základe zálohovej faktúry doručenej na Vašu emailovú adresu jedným z nasledovných spôsobov:

1. prevodom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou.
2. vkladom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou.

  • Platba platobnou kartou  – bezpečný a rýchly spôsob platby prostredníctvom služby ComGate – platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a MasterCard Electronic.  Uvedené platobné karty môžu byť vydané ktoroukoľvek bankovou inštitúciou.

II. Podmienky dodania tovaru

1. Predávajúci objednávku kupujúceho odošle a dodá čo najrýchlejšie, obvykle v lehote do 60 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim a riadnom uhradení kúpnej ceny kupujúcim. Obraz, ktorý je skladom predávajúci posiela ihneď, inak v lehote, ktorú predávajúci kupujúcemu potvrdí. V prípade, že by sa lehota dodania predĺžila, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

2. Tovar bude zasielaný kuriérskou firmou GEIS SK, s.r.o. a kupujúci nehradí náklady spojené s doručením objednaného tovaru. Doprava je pre kupujúceho zadarmo.

3. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu obraz, je závislá od dostupnosti obrazu u predávajúceho alebo u dodávateľov. Dodacia lehota má orientačný charakter.

4. V prípade, ak obraz nie je dodaný ani do 90 dní od potvrdenia objednávky a úhrady kúpnej ceny kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

5. Kupujúci je povinný prevziať obraz v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v preberacom protokole. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim.

7. Záväzok predávajúceho dodať obraz je splnený odoslaním tovaru kupujúcemu, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo odovzdaním doručovateľovi.

8. Záväzok dodať obraz sa považuje za splnený aj v prípade, ak kujúci neprevezme obraz v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci neprevezme obraz bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať vedľa kúpnej ceny i náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode s predávajúcim.

9. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k obrazu jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

10. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži ako záručný list.

11. Obraz je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v kúpnej cene.

12. Nebezpečenstvo škody na obraze prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia obrazu od prepravcu. V prípade, že kupujúci obraz neprevezme včas, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na obraze v okamžiku, keď mu predávajúci umožní nakladať s obrazom a kupujúci obraz neprevezme.

Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookie. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you Pokračovať to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close