PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

(ďalej iba ako „podmienky“)

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“).

V tomto dokumente Vám poskytujeme podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby v podmienkach predávajúceho ako spracovateľa údajov.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Lucie Okáníková, MBA – Leoneli Art, so sídlom: Jozefa Vachovského 27, 84106 Bratislava, IČO: 50 711 695, DIČ: SK1077138205, zapísaná v živnostenskom registri, číslo živn. registra: 110-254437, Okresný úrad Bratislava (ďalej iba ako „predávajúci“)

Kontakty pro uplatnenie Vašich práv: Telefón: +421 915 479 110, Email: info@leoneliart.sk

Dotknutými osobami sú najmä fyzické osoby, ktoré majú záujem uzatvoriť a/alebo uzatvorili s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej tiež ako „kupujúci“).

I.

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

1.Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane GDPR.

2. Osobné údaje nám kupujúci poskytuje pri vyplnení objednávky, prípadne pri zriadení užívateľského účtu registráciou na internetových stránkach predávajúceho.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) na účely:

a) Uzatvorenia kúpnej zmluvy, splnenia povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s predávajúcim smerujúcej napr. k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (online objednávka, rezervácia), vrátane vystavenia daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, identifikácie dotknutej osoby, potvrdenia objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).

Právnym základom je plnenie zmluvy.

b) Plnenia zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady).

Právnym základom je plnenie právnych povinností, ktoré predávajúcemu ukladajú právne predpisy ako zákon o účtovníctve alebo zákon o dani z pridané hodnoty.

c) Preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právnym základom je náš oprávnený záujem spočívajúci v práve vymáhať pohľadávky, náhradu škody a iné nároky, ktoré za trvania nášho zmluvného vzťahu mohli vzniknúť.

d) Zasielanie obchodných oznámení, realizovanie marketingových a reklamných aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

Právnym základom je súhlas, ktorý nám udelí kupujúci pri registrácii či udelení súhlasu k odberu noviniek na internetových stránkach predávajúceho.

e) Zasielanie odborných informácii a správ, marketingových materiálov či ponúk tykajúcich sa obdobných produktov či služieb.

Právnym základom je náš oprávnený záujem poskytovať a ponúkať Vám obdobné produkty či služby na základe nášho spoločného obchodného vzťahu.

4. Kupujúci poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, splnenia povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s predávajúcim.

II.

Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby

1. Osobné údaje budú spracúvané v tomto rozsahu:

  • pre účely podľa čl. I odst. 2 písm. a) týchto podmienok (uzatvorenie kúpnej zmluvy, plnenie povinností):

meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikační číslo, adresa (trvalého) pobytu, adresa       sídla, doručovacia adresa,  , e-mail, a telefón, účtovné údaje (číslo bankového účtu), história objednávok, registračné údaje k účtu, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete a údaje z reklamačného formulára.

  • pre účely podľa čl. I odst. 2 písm. b) týchto podmienok (plnenie povinnosti stanovených právnymi predpismi):

meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa (trvalého) pobytu, adresa sídla, doručovacia adresa, dátum narodenia, e-mail, účtovné údaje (číslo bankového účtu, či údaje na daňových dokladoch).

  • Pre účely podľa čl. I odst. 2 písm. c) týchto podmienok (uplatňovanie nárokov zo zmluvných vzťahov):

meno a priezvisko, identifikačné číslo, adresa (trvalého) pobytu), doručovacia adresa, adresa sídla, e-mail, telefón, účtovné údaje, tj. číslo bankového účtu, história objednávok, registračné  údaje k účtu, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete, a údaje z reklamačného formulára, ktoré sú po ukončení zmluvného vzťahu potrebné pre vybavenie reklamácii, vymáhanie pohľadávok a iných zmluvných povinností z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi kupujúcim a predávajúcim.

  • Pre účely podľa čl. I. odst. 2 písm. d) týchto podmienok (odber noviniek):

identifikačné údaje meno a priezvisko a kontaktný údaj (e-mail).

  • Pre účely podľa I. odst. 2 písm. e) týchto podmienok (ponuka obdobných produktov a služieb):

identifikačné údaje meno a priezvisko a kontaktný údaj (e-mail).

III.

Doba spracúvania či uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať a uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy, ako i po ukončení zmluvného vzťahu, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä na účely fakturácie, prijímania a evidencie platieb, vymáhania a postupovania pohľadávok, vybavovania sťažností a reklamácií kupujúceho, ako aj na uplatnenie si práv alebo plnenie povinností stanovených právnymi predpismi.

2. Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

a) k účelu podľa čl. I odst. 2 písm. a) týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov z príslušnej zmluvy uzavretej s dotknutou osobou. Tým nie je dotknutá možnosť predávajúceho tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) k účelu podľa tohto článku I. odst. 2 písm. b), c), d) a/alebo e) týchto podmienok;

b) k účelu podľa čl. I. odst. 2 písm. b) týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti predávajúceho;

c) k účelu podľa čl.  I odst. 2 písm. c) týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 3 ročnej premlčacej doby, od kedy sa právo zo zmluvy mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, či exekučného konania, v ktorom sú riešené práva či povinnosti predávajúceho vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, neskončí doba spracovania osobných údajov pred skončením takého konania alebo uplynutím premlčacej doby, v ktorej možno právo z vykonateľného rozhodnutia uplatniť v exekúcii;

d) k účelu zasielania obchodných oznámení na marketingové účely podľa čl. I. odst. 2 písm. d) týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu alebo do času odvolania tohto súhlasu kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr;

f) k účelu zasielania informácií a správ podľa čl. I. odst. 2 písm. e) týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania webového rozhrania (www.leoneliart.com) predávajúceho do času odvolania tohto súhlasu kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr.

IV.

Výmaz osobných údajov

1. Predávajúci zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

a) boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim,

b) zanikli všetky záväzky kupujúceho voči predávajúcemu,

c) boli vybavené všetky reklamácie a žiadosti kupujúceho,

d) boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré dal kupujúci súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu kupujúceho,

e) uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo kupujúci svoj súhlas odvolal,

f) bolo vyhovené žiadosti kupujúceho o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti a súčasne zanikli všetky povinnosti predávajúceho stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

2.V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný napriek ukončeniu zmluvného vzťahu archivovať zmluvy po dobu 10 rokov (po strate platnosti) a faktúry po dobu 10 rokov.

V.

  Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

1. Osobné údaje kupujúceho nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach a ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon.

2. Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované:

a) súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv predávajúceho voči kupujúcemu alebo splnenie zákonnej povinnosti kupujúceho,

b) tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia predávajúceho konať v jeho mene pri poskytovaní služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním apod. (prepravcovia, právny či daňoví poradcovia, autor obrazu za účelom odoslania obrazu kupujúcemu a ).

VI.

Cookies

1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.).

2. Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu.

3. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

VII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

1. Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť u predávajúceho nasledujúce práva:

a) právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,

b) právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby podľa čl. 15 GDPR,

c) právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby podľa čl. 16 GDPR,

d) právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby údajov podľa čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR,

f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby podľa čl. 21 GDPR

g) právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby podľa čl. 20 GDPR,

h) právo odvolať kedykoľvek udelený súhlas.

2. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

3. Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy či iného zmluvného vzťahu s predávajúcim a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany predávajúceho plniť.

 4. Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

VIII.

Spôsob uplatnenia práv

1. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu predávajúceho alebo písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu predávajúceho. Z obsahu žiadosti musí jasne a určito vyplývať totožnosť dotknutej osoby uvedením mena, priezviska, adresy, dátumu narodenia a emailovej adresy a skutočnosť, že dotknutá osoba uplatňuje niektoré z vyššie uvedených práv s označením práva, ktoré uplatňuje.

2. V prípade, ak predávajúci žiadosti alebo námietke dotknutej osoby nevyhovie, dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Na tento Úrad pre ochranu osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť so svojim podnetom i priamo.

3. V prípade, že kupujúci má bydlisko alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov sa nachádza mimo Slovenskej republiky, kupujúci sa môže obrátiť na príslušný orgán dohľadu v tomto členskom štáte.

IX.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

1. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky (kontaktného formulára) na internetových stránkach predávajúceho a zaškrtnutím políčka „súhlasím s použitím a spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že:

  • je oboznámený s týmito podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje,
  • súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre účely elektronického zasielania obchodných informácií (newslettrov), reklamných materiálov, oznámení o akciách, zľavách či iných marketingových oznámení,
  • prehlasuje, že zasielanie informácií od predávajúceho sa nepovažuje za nevyžiadanú reklamu.

2. Súhlas podľa tohoto článku môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mail predávajúceho info@leoneliart.sk či na inú kontaktnú adresu predávajúceho.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Pojmy použité v týchto podmienkach, ktoré tu nie sú definované, majú rovnaký význam a obsah ako rovnaké pojmy použité vo Všeobecných obchodných podmienkach.

2. Súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sú Všeobecné obchodné podmienky (VOP) vrátane týchto Podmienok spracúvania osobných údajov, ak nie je dohodnuté inak.

3. Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 26. 5. 2018.

4. Predávajúci je oprávnený meniť a dopĺňať tieto Podmienky spracúvania osobných údajov rovnakým spôsobom ako Všeobecné obchodné podmienky. Tieto podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke www.leoneliart.sk

5. Uzavretím zmluvy s predávajúcim dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov uvedenými v týchto Podmienkach a že voči nej predávajúci splnil informačnú povinnosť podľa GDPR.

 

Tieto podmienky sú platné od 26.5. 2018

Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookie. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you Pokračovať to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close