Záruka a reklamačný poriadok

 • Na obrazy je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba dvadsať štyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia obrazu kupujúcim.
 • Pri preberaní balíka od dopravcu, kupujúci starostlivo skontroluje obal zásielky. Kupujúci je povinný si pri prevzatí obraz prezrieť a skontrolovať. Kupujúci má nárok obraz neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je objednávka neúplná. V prípade, že kupujúci zistí, že obraz alebo obal je mechanicky poškodený (diery, šrámy atď), je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav obrazu. V prípade nekompletnosti zásielky či  poškodenia obrazu je povinný kupujúci vyhotoviť o tomto záznam, najmä o rozsahu a povahe poškodenia obrazu, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie obrazu je nutné oznámiť predávajúcemu do 48 hodín. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia obrazu nemusia byť uznané. Na základe vyhodnotenia reklamácie predávajúci môže následne poskytnúť odstránenie vady, zľavu z kúpnej ceny, v prípade neodstrániteľných vád dodať kupujúcemu iný obraz alebo prípadne môže posúdiť reklamáciu ako neoprávnenú. Pri nezachovaní pôvodného obalu, nie je možné pripadnú škodu posúdiť a reklamovať u dopravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Reklamácia zásielky u dopravcu je možná do 3 dní od doručenia za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní obrazu dopravcom kupujúcemu.
 • Reklamovaný obraz nie je možné zaslať na dobierku, takúto zásielku nemôže predávajúci prevziať a bude kupujúcemu vrátená späť. Obraz je potrebné zaslať ako doporučenú zásielku s označením „reklamácia“.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady:

a) ktoré bolo možné zistiť prehliadkou obrazu pri prevzatí obrazu kupujúcim,
b) vzniknuté mechanickým poškodením obrazu, neodbornou alebo násilnou manipuláciou s obrazom kupujúcim,
c) vzniknuté obvyklým opotrebením obrazu,
d) vzniknuté nesprávnym užívaním obrazu či starostlivosťou alebo zaobchádzaním v rozpore s odporúčaniami predávajúceho.

 • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 • Obraz je potrebné zaslať predávajúcemu v pôvodnom balení, tak spolu so všetkým, čo bolo s obrazom doručené. Spolu s reklamovaným obrazom je kupujúci povinný predávajúcemu odoslať alebo odovzdať originál daňového dokladu (faktúry), ktorá slúži ako záručný list, ako aj popísať dôvod reklamácie. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť a doložiť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje.
 • Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej písomného doručenia.
 • Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu sídla predávajúceho. Zodpovednosť za dodanie obrazu a za škodu pri preprave obrazu predávajúcemu k vyriešeniu reklamácie nesie kupujúci. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné kontaktovať predávajúceho e-mailom na e-mailovej adrese: „objednavky@leoneliart.sk“ alebo poštou na adrese predávajúceho: Lucia Okáníková, MBA – Leoneli Art, so sídlom: Jozefa Vachovského 27, 84106 Bratislava.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak má kupujúci právo na výmenu obrazu alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručená kópia reklamačného protokolu. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného obrazu, výmenou obrazu, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. V prípade, že bude kupujúci s reklamáciou úspešný, uhradí mu predávajúci i náklady spojené s reklamovaním obrazu, tj. obvyklé náklady na dopravu obrazu k vyriešeniu reklamácie (poštovné). V opačnom prípade nesie všetky náklady spojené s reklamáciou kupujúci.

Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookie. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you Pokračovať to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close